Standard Ochrony Małoletnich Stowarzyszenia Orlik Piła

Zgodny z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Standard Ochrony Małoletnich Stowarzyszenia Orlik Piła

I. Wprowadzenie

Celem niniejszego standardu jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony małoletnich uczestników turniejów, lig piłkarskich, kolonii i półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie Orlik Piła. Standard ten obejmuje zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi a personelem, procedury interwencji w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia, zasady składania zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa, zasady przeglądu i aktualizacji standardów oraz zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu.

II. Zasady Bezpiecznych Relacji Między Małoletnimi a Personelem

 1. Szkolenie Personelu:
  • Zakres Szkolenia:
   • Szkolenia muszą obejmować: definicje i rodzaje krzywdzenia, rozpoznawanie oznak przemocy, procedury zgłaszania podejrzeń, oraz podstawowe zasady psychologii dziecięcej.
  • Częstotliwość:
   • Szkolenia wstępne przed rozpoczęciem pracy oraz regularne szkolenia uzupełniające
  • Dokumentacja:
   • Każdy członek personelu musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i procedurami oraz uczestnictwie w szkoleniu.
 2. Kodeks Etyczny:
  • Zasady Etyczne:
   • Szacunek dla godności każdego małoletniego.
   • Absolutny zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.
   • Zakaz nawiązywania relacji intymnych z małoletnimi.
  • Przestrzeganie Kodeksu:
   • Kodeks musi być podpisany przez każdego członka personelu.
   • Naruszenie kodeksu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem w obowiązkach i wszczęciem postępowania wyjaśniającego.
 3. Zasada Dwojga Dorosłych:
  • Definicja Zasady:
   • Obecność co najmniej dwóch dorosłych opiekunów podczas wszelkich aktywności, w tym w czasie noclegów, zajęć terenowych i transportu.
  • Wyjątki:
   • W sytuacjach awaryjnych, gdzie obecność drugiego opiekuna jest niemożliwa, należy natychmiast powiadomić przełożonego i zdarzenie to musi zostać dokładnie udokumentowane.
  • Monitorowanie:
   • Regularne kontrole i audyty przestrzegania zasady dwojga dorosłych.
 4. Zakaz Prywatnych Spotkań:
  • Regulacje:
   • Zakaz prywatnych spotkań między personelem a małoletnimi poza zaplanowanymi aktywnościami bez zgody rodziców/opiekunów oraz przełożonych.
  • Procedura Zgłaszania Wyjątków:
   • Każde wyjątkowe spotkanie musi być zgłoszone i zatwierdzone przez przełożonego, a rodzice/opiekunowie muszą być o nim poinformowani.
  • Dokumentacja:
   • Wszystkie prywatne spotkania muszą być dokładnie udokumentowane, z podaniem celu i czasu trwania.
 5. Komunikacja:
  • Zasady Komunikacji:
   • Wszystkie formy komunikacji (telefon, e-mail, media społecznościowe) między personelem a małoletnimi muszą być transparentne.
  • Zgoda Rodziców:
   • Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na wszelkie formy komunikacji między personelem a ich dziećmi.
  • Monitorowanie Komunikacji:
   • Regularne sprawdzanie i monitorowanie komunikacji, aby zapewnić, że jest ona odpowiednia i zgodna z zasadami stowarzyszenia.

III. Zasady i Procedura Interwencji w Sytuacji Podejrzenia Krzywdzenia

 1. Rozpoznawanie Oznak Krzywdzenia:
  • Fizyczne Oznaki:
   • Niezwykłe obrażenia, siniaki, oparzenia lub złamania.
  • Emocjonalne i Behawioralne Oznaki:
   • Zmiany w zachowaniu, lęki, depresja, wycofanie się z grupy, agresja.
  • Socjalne Oznaki:
   • Problemy w relacjach z rówieśnikami, trudności w nauce, izolacja.
 2. Procedura Zgłaszania:
  • Natychmiastowe Zgłaszanie:
   • Każdy członek personelu, który zauważy lub podejrzewa krzywdzenie małoletniego, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to swojemu przełożonemu lub osobie odpowiedzialnej za ochronę małoletnich.
  • Kanały Zgłaszania:
   • Możliwość zgłaszania podejrzeń osobiście, telefonicznie lub mailowo.
  • Ochrona Zgłaszającego:
   • Zapewnienie anonimowości zgłaszającego, jeśli tego zażąda, oraz ochrona przed jakąkolwiek formą represji.
 3. Reakcja na Zgłoszenie:
  • Wstępne Dochodzenie:
   • Osoba odpowiedzialna za ochronę małoletnich powinna natychmiast przeprowadzić wstępne dochodzenie w celu oceny sytuacji, z udziałem odpowiednich członków personelu.
  • Dokumentacja:
   • Wszystkie zgłoszenia i działania podjęte w wyniku zgłoszenia muszą być dokładnie dokumentowane.
  • Działania Bezpośrednie:
   • W przypadkach nagłych, podjęcie natychmiastowych działań mających na celu ochronę małoletniego, w tym oddzielenie go od potencjalnego sprawcy.

IV. Procedury i Osoby Odpowiedzialne za Składanie Zawiadomień o Podejrzeniu Popełnienia Przestępstwa

 1. Osoba Odpowiedzialna:
  • Wyznaczenie:
   • W stowarzyszeniu wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za ochronę małoletnich, która jest również odpowiedzialna za składanie zawiadomień do odpowiednich organów ścigania.
  • Kwalifikacje:
   • Osoba ta powinna posiadać odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i przeszkolenie w zakresie ochrony dzieci oraz prawa.
 2. Procedura Zawiadomienia:
  • Ocena Sytuacji:
   • Po potwierdzeniu podejrzenia krzywdzenia, osoba odpowiedzialna przeprowadza ocenę sytuacji w porozumieniu z kierownictwem stowarzyszenia.
  • Kontakt z Organami Ścigania:
   • Osoba odpowiedzialna za ochronę małoletnich składa zawiadomienie do policji lub prokuratury niezwłocznie po potwierdzeniu podejrzenia.
  • Wsparcie dla Małoletniego:
   • Zapewnienie małoletniemu odpowiedniego wsparcia psychologicznego i prawnego.
 3. Dokumentacja:
  • Rejestracja Zgłoszeń:
   • Wszystkie zawiadomienia do organów ścigania muszą być dokładnie zarejestrowane i przechowywane w bezpiecznym miejscu.
  • Raporty z Interwencji:
   • Sporządzanie szczegółowych raportów z podjętych działań, w tym daty, godziny, osoby zaangażowane oraz kroki podjęte w celu ochrony małoletniego.
  • Przechowywanie Dokumentacji:
   • Dokumentacja musi być przechowywana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i dostępna jedynie dla osób uprawnionych.

V. Zasady Przeglądu i Aktualizacji Standardów

 1. Regularny Przegląd:
  • Standardy ochrony małoletnich powinny być przeglądane co najmniej raz w roku przez zespół ds. ochrony małoletnich, złożony z ekspertów w dziedzinie prawa, psychologii oraz bezpieczeństwa dzieci.
 2. Aktualizacja:
  • W oparciu o nowe przepisy prawne, najlepsze praktyki oraz doświadczenia z poprzednich okresów, standardy powinny być aktualizowane i dostosowywane do bieżących potrzeb.
  • Każda aktualizacja powinna być zatwierdzona przez zarząd stowarzyszenia oraz konsultowana z odpowiednimi instytucjami i specjalistami.
 3. Komunikacja Zmian:
  • Wszelkie zmiany w standardach muszą być niezwłocznie komunikowane całemu personelowi oraz rodzicom/opiekunom małoletnich uczestników.
  • Organizowanie specjalnych spotkań informacyjnych oraz szkoleń dotyczących wprowadzonych zmian.

VI. Zakres Kompetencji Osoby Odpowiedzialnej za Przygotowanie Personelu

 1. Osoba Odpowiedzialna za Szkolenia:
  • Wyznaczona osoba odpowiedzialna za ochronę małoletnich powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie ochrony dzieci.
  • Powinna również regularnie uczestniczyć w szkoleniach doskonalących, aby być na bieżąco z najnowszymi metodami i przepisami dotyczącymi ochrony dzieci.
 2. Przeprowadzanie Szkoleń:
  • Osoba ta jest odpowiedzialna za organizację i prowadzenie regularnych szkoleń dla całego personelu, obejmujących wszystkie aspekty standardów ochrony małoletnich.
  • Szkolenia powinny być interaktywne, z wykorzystaniem studiów przypadków, symulacji oraz dyskusji grupowych.
 3. Monitorowanie i Wsparcie:
  • Odpowiada również za monitorowanie przestrzegania standardów oraz zapewnianie wsparcia merytorycznego dla personelu w sytuacjach wymagających interwencji.
  • Regularne spotkania z personelem w celu omówienia ewentualnych problemów i wyzwań związanych z ochroną małoletnich.
 4. Współpraca z Organami Ścigania:
  • Powinna utrzymywać regularny kontakt z lokalnymi organami ścigania i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dzieci, aby zapewnić skuteczną i szybką reakcję w przypadku zagrożeń.
  • Organizowanie wspólnych szkoleń i warsztatów z udziałem przedstawicieli organów ścigania oraz innych instytucji zajmujących się ochroną dzieci.

VII. Podsumowanie

Niniejszy standard ochrony małoletnich ma na celu stworzenie bezpiecznego środowiska dla uczestników kolonii i półkolonii organizowanych przez stowarzyszenie. Przestrzeganie powyższych zasad i procedur jest obowiązkiem każdego członka personelu, a ich niewłaściwe przestrzeganie będzie skutkować odpowiednimi konsekwencjami prawnymi i dyscyplinarnymi.

VIII. Zasady Bezpieczeństwa Małoletnich w Relacjach Rówieśniczych oraz Korzystaniu z Internetu

1. Wymogi Dotyczące Bezpiecznych Relacji Między Małoletnimi

 1. Promowanie Szacunku i Tolerancji:
  • Wszyscy uczestnicy kolonii i półkolonii są zobowiązani do okazywania sobie wzajemnego szacunku i tolerancji, niezależnie od różnic kulturowych, religijnych, czy osobistych.
 2. Zachowania Niedozwolone:
  • Przemoc fizyczna: Zakaz stosowania jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej, w tym bicia, popychania, kopania.
  • Przemoc psychiczna: Zakaz stosowania przemocy słownej, w tym wyśmiewania, obrażania, zastraszania, grożenia.
  • Nękanie i zastraszanie: Zakaz wszelkich form nękania, w tym cyberbullyingu, stalking.
  • Dyskryminacja: Zakaz wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, stan zdrowia lub niepełnosprawność.
 3. Procedury Reagowania na Zachowania Niedozwolone:
  • Zgłaszanie incydentów: Małoletni mogą zgłaszać wszelkie incydenty przemocy lub nękania do wyznaczonych opiekunów lub przez specjalne skrzynki zaufania.
  • Wstępne dochodzenie: Wyznaczeni opiekunowie przeprowadzają wstępne dochodzenie i oceniają sytuację.
  • Mediacja i działania naprawcze: W zależności od sytuacji, przeprowadzane są mediacje między stronami konfliktu oraz podejmowane działania naprawcze, takie jak rozmowy, warsztaty, czy programy edukacyjne.

2. Zasady Korzystania z Urządzeń Elektronicznych z Dostępem do Sieci Internet

 1. Regulamin Korzystania:
  • Uczestnicy muszą zapoznać się z regulaminem korzystania z urządzeń elektronicznych, który określa zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
 2. Ograniczenia Czasowe:
  • Korzystanie z urządzeń elektronicznych jest ograniczone do określonych godzin w ciągu dnia, aby zapewnić równowagę między czasem spędzonym online a aktywnościami offline.
 3. Nadzór Opiekunów:
  • W czasie korzystania z urządzeń elektronicznych, obecność opiekunów jest obowiązkowa, aby monitorować aktywność uczestników i interweniować w razie potrzeby.
 4. Zakaz Dostępu do Nieodpowiednich Treści:
  • Zakaz odwiedzania stron internetowych i korzystania z aplikacji zawierających przemoc, pornografię, treści rasistowskie, czy jakiekolwiek inne szkodliwe materiały.

3. Procedury Ochrony Dzieci przed Treściami Szkodliwymi i Zagrożeniami w Sieci Internet oraz Utrwalonymi w Innej Formie

 1. Filtrowanie Treści:
  • Urządzenia elektroniczne używane przez uczestników muszą mieć zainstalowane oprogramowanie filtrujące, które blokuje dostęp do stron i treści nieodpowiednich.
 2. Edukacja i Świadomość:
  • Regularne warsztaty i zajęcia edukacyjne dla uczestników na temat zagrożeń w sieci, w tym cyberbullyingu, phishingu, sextingu oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
 3. Procedura Zgłaszania Incydentów w Sieci:
  • Uczestnicy są zachęcani do zgłaszania wszelkich niepokojących treści lub kontaktów w sieci do opiekunów lub osoby odpowiedzialnej za ochronę małoletnich.
  • Zapewnienie łatwego dostępu do procedury zgłaszania incydentów online, w tym możliwość anonimowego zgłaszania.
 4. Wsparcie Psychologiczne:
  • Dostęp do wsparcia psychologicznego dla dzieci, które doświadczyły negatywnych zdarzeń online, w tym możliwość konsultacji z psychologiem specjalizującym się w problemach związanych z Internetem.

4. Zasady Ustalania Planu Wsparcia Małoletniego po Ujawnieniu Krzywdzenia

 1. Indywidualny Plan Wsparcia:
  • Po ujawnieniu krzywdzenia, dla każdego małoletniego opracowywany jest indywidualny plan wsparcia, uwzględniający jego specyficzne potrzeby i sytuację.
 2. Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne:
  • Natychmiastowe zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej.
  • Regularne sesje terapeutyczne oraz wsparcie w procesie zdrowienia i integracji społecznej.
 3. Wsparcie Edukacyjne i Społeczne:
  • Oferowanie dodatkowego wsparcia edukacyjnego, w tym korepetycji, aby pomóc małoletniemu nadrobić ewentualne zaległości.
  • Organizowanie zajęć integracyjnych i wspierających rozwój społeczny, aby pomóc małoletniemu w nawiązaniu zdrowych relacji z rówieśnikami.
 4. Monitorowanie Postępów:
  • Regularne monitorowanie postępów małoletniego przez wyznaczonych opiekunów i psychologów.
  • Organizowanie spotkań z rodzicami/opiekunami oraz nauczycielami w celu omówienia postępów i ewentualnych potrzeb zmian w planie wsparcia.
 5. Zaangażowanie Rodziców/Opiekunów:
  • Aktywne zaangażowanie rodziców/opiekunów w proces wsparcia, w tym regularne spotkania informacyjne i konsultacje z psychologiem.
  • Edukowanie rodziców/opiekunów na temat sposobów wspierania dziecka w domu oraz radzenia sobie z ewentualnymi trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.

Podsumowanie

Wprowadzenie powyższych zasad i procedur ma na celu stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla małoletnich uczestników kolonii i półkolonii. Przestrzeganie tych standardów przez cały personel oraz uczestników jest kluczowe dla zapewnienia ochrony i dobrostanu wszystkich małoletnich

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *